مهندسی پروتئین

روش های شیمیایی مهندسی ژنتیک از ترکیبات طبیعی یا مصنوعی استفاده می کنند که به فرم ذراتی در می ایند که انتقال مواد ژنتیکی یا دستورالعملها را به داخل سلول ها تسهیل می کنند. آنزیمهایی که واکنش ها را در پیوندهای دی ان ای تسریع می کنند در حقیقت تکنیک های مهندسی ژنتیکی هستند که … ادامه خواندن مهندسی پروتئین