فکر گروهی، نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰

نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰ لیزا رنی در هنگامه پرحرارت جدال های جاری، پرده برداری از راه اندازی شبکه های هوش مصنوعی مختلف جهت دستیابی به سلطه توتالیتر تکنوکراتیک کامل تا سال ۲۰۳۰ در راه است.  دستورکار سلطه ادراکی کامل از طریق دیجیتال اکنون در حال شدت گرفتن است.  پاسخ صحیح به این جنون … ادامه خواندن فکر گروهی، نظم واحد جهانی – دستورکار ۲۰۳۰