سفری به خارج از ماتریکس

سفر به خارج از ماتریکس، و دیدن اینکه ما درون یک کره بزرگ تحت کنترل هوش مصنوعی زندگی میکنیم که بر روی آن اقیانوسی از عنکبوتها در حرکت بودند شوک آور بود. دیدن اینکه هر عنکبوت از مایع نخاعی تغذیه میکرد هم بسیار سخت بود. عنکبوتها مانند ما به منبع وصل نیستند. به نظر می … ادامه خواندن سفری به خارج از ماتریکس