پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / کدکس کهکشانی

کدکس کهکشانی

4 آوریل 2012

سیاره زمین آخرین سیاره در این جهان است که تحت اشغال نیروهای تاریکی است. آخرین بازمانده و یادگار جنگ های کهکشانی که میلیون ها سال در کهکشان شعله ور بوده اند.

در طول زمانی که کهکشان در حال آزادسازی از نیروهای تاریکی بود، نیروهای نور از سطح یک نیروی نظامی که از دل یک ضرورت فوری متولد شده بود تا از آزادی های بنیانی موجودات آگاه دفاع کند تکامل یافت و تبدیل شد به جامعه هماهنگ کهکشانی و کیهانی. موجودات حاضر در کنفدراسیون کهکشان روحا تکامل یافتند و با اساتید صعود به همسویی و اتحاد رسیدند.
آنان کدکسی داخلی را کشف کردند که تنظیم کننده همه روابط میان نیروهای نور و نیروهای تاریکی و سیارات اشغال شده است. این کدکس، کدکس کهکشانی نامیده می شود و نشانگر بنیان قانونی همه اعمال کنفدراسیون در این کهکشان و در همه کهکشان هاست.

این کدکس شامل قوانین خارجی غیرمنعطف نیست، بلکه کدهای اخلاقیات درون است که همه ارواح جبهه نور با اراده آزاد خودشان می پذیرند، زیرا این کدکس انعکاس دهنده حقیقت درون آنان است.

اکنون کدکس کهکشانی به شکلی که برای یک موجود آگاه و بیدار متوسط در جامعه انسانی قابل درک باشد:

«« بخش اول: قانون رحمت
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط تجربه حیات مثبت دارد. »»

برای شرح بخش اول، باید درک کنیم که رنج و عذاب در جامعه کهکشانی که به روشنی رسیده که از نفوذ نیروهای تاریکی و سایر ابعاد ناهنجاری کیهانی مصون مانده، جایگاهی ندارد.

ارزش دادن به رنج، عذاب، و قربانی شدن تحت عنوان رشد و تکامل، در واقع بخشی از برنامه دهی نیروهای تاریکی بود تا با این روش جمعیت های سیارات اشغالی را راحت تر به بردگی بکشند.

تجربه مثبت حیات برای هر موجود آگاه در جهانی آزادسازی شده، توسط ارتباط درونی هر موجود زنده با منبع تضمین می شود و نیز با تسلط اساتید صعود بر ماده که به این اساتید اجازه می دهد به همه موجودات زنده در جهت افزایش ارتباط با منبع کمک کنند و ضرورت های زندگیشان را فراهم کنند.

هیچ گاه قرار نبود زندگی سراسر کار سخت و تقلای همیشگی باشد، قرار بود تجربه زندگی، تجربه یک سفر مملو از خلاقیت و لذت باشد. بندهای مختلف بخش اول کدکس برای تنظیم تمام حیات موجود در جهان آزادسازی شده است و همینطور تنظیم و ساماندهی تمامی روابط میان موجودات نور، تا هیچ گاه نزاعی درنگیرد.

شرح بندهای بخش اول؛

«« بند اول بخش اول:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط برخورداری از فراوانی و رفاه فیزیکی و روحی دارد. »»

این بند ضمانتی است بر حق تجربه زندگی مثبت برای هر موجود آگاه در جهان آزاد. اساتید صعود فراهم کننده ضرورت های زندگی، و غنای فیزیکی و روحی هستند و این به دلیل تسلط آنان بر ماده بازیابی شده در جهان آزاد است.

«« بند دوم بخش اول:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط صعود دارد. »»

این بند شرح می دهد که چگونه اساتید صعودکرده با ادراک پیشرفته ای که از فناوری روحانی صعود دارند و با بهره گیری از آتش الکتریکی رهایی بخش، همه موجوداتی که با اراده خودشان خواهان صعود باشند را یاری می کنند.

«« بند سوم بخش اول:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط اختلاط با موجودات دیگر به تناسب جایگاهش در خانواده روحیش را دارد. »»

این بند از بخش اول ابزار تنظیم همه روابط درون یک خانواده روحی است. و ضمانت کننده اختلاط و اتحاد موجودات دارای قطبیت مخالف (جفت های روحی، سولمیت ها)، و همسویی همه موجودات دیگر فارغ از وضع تکامل آنان و شرایط خارجی شان است.

«« بند چهارم بخش اول:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط دسترسی به تمام اطلاعات دارد. »»

این بند ضمانت کننده این امر است که همه موجودات به همه اطلاعاتی که برای درک نقش خود در جهان، و به دست آوردن دیدگاه بالاتری از تکامل، نیاز دارند دسترسی داشته باشند، و همینطور همه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری ها، برای ادامه رشد و برای رفاه خود نیاز دارند. همه این اطلاعات توسط اساتید صعود کرده و یا موجودات دیگری که بر تکامل نژادها و تمدن های گوناگون نظارت دارند، فراهم می شود.

«« بند پنجم بخش اول:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط آزادی دارد. »»

این بند شرح می دهد که همه موجودات دارای پتانسیل و استعداد نامحدود رشد و تجربه هستند. از آنجا که همه موجودات حاضر در جهان آزاد سازی شده، فقط انرژی مثبت تولید می کنند، آزادی آنان هیچ گاه ازادی دیگران را تهدید نمی کند.

«« بخش دوم: قانون جداسازی طرفهای درگیر.
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط جدا شدن و محافظت شدن از رفتارهای منفی دیگر موجودات آگاه را دارد. »»

این بخش جهت تنظیم شرایط آن مناطقی از جهان است که به تازگی از نفوذ نیروهای تاریکی آزادسازی شده اند اما هنوز در کنفدراسیون پذیرفته نشده اند. نیاز است نیروهای نور همیشه طرفهای درگیر را جدا کنند تا به یکدیگر آسیب نزنند. سپس نیروهای نور در نقش میانجی عمل می کنند تا نقطه ای که چالش حل شود. از این قسمت کدکس برای پایان دادن به جنگها و درگیری های مسلحانه استفاده می شود.

«« بخش سوم: قانون تعادل.
هر موجود آگاه که انتخاب کرده خلاف اصول کدکس کهکشانی زندگی و عمل کند و با پذیرش آن مخالف هست و یا قادر به آن نیست، و نتواند عواقب اعمال گذشته را به تعادل برساند، به خورشید مرکزی انتقال یافته، به ذات عنصری اولیه بازگردانده می شود، و چرخه تکامل را از صفر آغاز می کند. »»

این بخش شرح می دهد که روابط میان نیروهای نور و نیروهای تاریکی چگونه تنظیم می شود. هنگامی که اعضای نیروهای تاریکی شکست می خورند به آنان فرصت داده می شود تا کدکس کهکشانی را بپذیرند، و نهایت تلاش خودشان را برای اصلاح اعمالی که انجام داده اند و ایجاد زندگی مثبت به کار گیرند. اگر بپذیرند، بخشیده خواهند شد و در کنفدراسیون پذیرفته می شوند. اگر به این کار مایل یا قادر نباشند، به خورشید مرکزی منتقل شده و در آنجا شخصیت، و ذات روح توسط اتش الکتریکی بازسازی شده و جرقه الهی چرخه تکامل نوینی را آغاز می کند.

«« بخش چهارم: قانون دخالت.
کنفدراسیون کهکشانی از حق بی قید و شرط و انکارناپذیر دخالت در تمامی موقعیتهایی که در آنها کدکس کهکشانی نقض گشته برخوردار است، فارغ از قوانین محلی و منطقه ای. »»

این بخش شرح می دهد که سیاست نیروهای نور در قبال سیارات مورد تسخیر و تجاوز چیست. کنفدراسیون حق دخالت در همه مناطق، تمدن ها، سیارات، و سیستم های ستاره ای که در آنها کدکس کهکشانی نقض می شود را برای خود محفوظ می داند، فارغ از موضع تمدن های محلی درباره این دخالت. همیشه حق استفاده از روش های صلح آمیز مثل آموزش و نظارت و نظم دهی را دارد. اگر جرم بحرانی کدکس کهکشانی نقض شود، کنفدراسیون می تواند از نیروی نظامی استفاده کند. موارد ویژه سیاراتی هستند که تحت اشغال مستقیم نیروهای تاریکی قرار دارند. نیروهای تاریکی معمولا جمعیت محلی را گروگان می گیرند تا جلوی پیشروی نیروهای نور گرفته شود. روی زمین آنها تهدید کرده اند در صورت دخالت نیروهای نور، جنگ هسته ای به راه خواهند انداخت. این عامل اصلی عدم دخالت و آزادسازی زمین توسط نیروهای نور است، و این گونه نیست که بگویند «دخالت نمی کنیم چون به اراده آزاد احترام می گذاریم، پس فقط تماشا می کنیم و رنج و عذاب ادامه دار را دنبال می کنیم.» این بی معنی است. درست مثل هر موقعیت گروگان گیری، این موقعیت هم نیازمند مهارت های بالای مذاکره و تاکتیک و استراتژی است. این وضعیت اکنون در حال حل و فصل است و بزودی شاهد آزادی سیاره خواهیم بود.

«« بند اول بخش چهارم:
هر موجود آگاه حق انکارناپذیر و بی قید و شرط فراخواندن کنفدراسیون کهکشانی در زمان نیاز را دارد، و کنفدراسیون کهکشانی حق یاری رسانی به وی را محفوظ می دارد، فارغ از قوانین محلی. »»

این بند از قانون چهارم اساس حقوقی و قانونی دخالت و کمکرسانی به همه گروگان های نیروهای تاریکی را شرح می دهد. نیروهای نور همیشه نهایت تلاش خود را برای کمک و بهبود زندگی همه موجودات زنده انجام می دهند. وضعیت روی زمین نشان می دهد که در این سیاره تاریکی تا چه حد بر نور غلبه پیدا کرده بود. خوشبختانه این موضوع در حال تغییر است.

«« بند دوم بخش چهارم:
کنفدراسیون کهکشانی حق انکارناپذیر و بی قید و شرط اعمال قوانین کدکس کهکشانی را دارا است، و نیز حق استفاده از نیروی نظامی برای تصرف نواحی که در آنها کدکس کهکشانی نقض می شود را محفوظ می دارد. »»

بند دوم بخش چهارم از کدکس، اساس حقوقی و قانونی عملیاتهای نظامی آزادسازی سیارات تسخیرشده را تشریح می کند. نیروهای نظامی کنفدراسیون در حذف نمایندگان تاریکی کمک و یا شرکت می کنند و گروگان ها را آزاد می کنند. سپس نیروهای دیگری از کنفدراسیون هدایت فرایند پذیرش سیاره در کنفدراسیون را از طریق آموزش جمعیت بر عهده می گیرند.

شاید برخی انسانها حس می کنند کنفدراسیون هیچ حقی برای دخالت ندارد و انسانها حق دارند مشکلاتشان را خودشان حل کنند. این تفکر صحیح نیست. جنگ های متعدد در سراسر زمین، و نقض اساسی ترین حقوق انسانی، اثبات کرده است که بشریت توان حل این وضع را ندارد. بنابراین خردمندانه تر این است که راهنمایانی انسانها را راهنمایی کنند. کنفدراسیون در حذف و جایگزین کردن اربابان عروسکگردان (نیروهای تاریکی) که انسانها مدتها پیش در آتلانتیس فراخوانده و دعوت کرده بودند کمک خواهد کرد. سپس در نهایت کدکس کهکشانی بدل خواهد شد به کد اخلاق جهانی، و دیگر اثری از تاریکی نخواهد بود.
کبرا، سخنگوی فدراسیون

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید