“هفته های بیداری”، ۲۷ آگوست ۲۰۲۰

انرژی های چند روز گذشته ی مریخ اکنون در حال ایجاد پتانسیل زیادی برای خشونت در جمعیت سطح زمین است. این انرژی ها هنگامی که با جادوی سیاه و تابش تشعشعات منفی توسط کابال ترکیب می شوند، می توانند آشفتگی زیادی در جهان ایجاد کنند.  و همچنین حملات انرژتیک، که جهت ایجاد بحث ها و … ادامه خواندن “هفته های بیداری”، ۲۷ آگوست ۲۰۲۰