شبکه هوش مصنوعی مدار مغز یا مدار کندو

لیزا رنی اخیرا، کارگزاران شبکه و نیروهای گاردین محافظ یک درگیری ناتمام درارتباط با دستورکار نصب شبکه کندو و گسترش آن به نواحی بزرگتر تحت پوشش 5G یا ماهواره های تلکام در سطح جهان داشته اند. فشار ضدحمله در پادشاهی متحده UK بسیار بزرگ بود، و یک سطح دیگر از 5G نصب شد، و در زمان … ادامه خواندن شبکه هوش مصنوعی مدار مغز یا مدار کندو