دستورکار ۲۱ (تغییریافته به دستورکار ۲۰۳۰ و دستورکار ۲۰۵۰)

طرحی برای نابودی نود و پنج درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰ این یک برنامه عملیاتی طراحی شده توسط سازمان ملل است که ۱۷۸ دولت آن را امضا کرده اند. هدف آن نابود کردن ۹۵ درصد جمعیت جهان است، به این بهانه که «ما خیلی زیاد هستیم». این برنامه توسط نخبگان قدرت با توجیه «نجات سیاره» … ادامه خواندن دستورکار ۲۱ (تغییریافته به دستورکار ۲۰۳۰ و دستورکار ۲۰۵۰)