بروز رسانی دیوانگی آخرالزمان، 18 فوریه 2020

The PortalThe Intelligence Hub for the Victory of LightTuesday, February 18, 2020Endtime Madness Update اخیرا قرنطینه تعداد افراد زیادی باعث شده تا نیروهای نور قادر شوند کاملا همه عنکبوت های پلاسمیک کیمرا  و همه موجودات کیمرای دیگر را از سطوح غیر فیزیکی را پاکسازی کنند. اکنون نیروهای نور با سرعت هرچه تمام تر در حال … ادامه خواندن بروز رسانی دیوانگی آخرالزمان، 18 فوریه 2020