فهمیدن شبکه آرکانی

Roger Mallett فهمیدن اینکه شبکه آرکان چیست و کیست، کمک می کند تا همه آنچه که بر سر نژاد انسان و سیاره ما می آید را در جای خودش ببینیم و تشخیص بدهیم.  شبکه آرکانی ۱. رپتیلیان ها یا لیزی ها (به فرماندهی دراکوها) ۲. اینسکتوید/حشرات (مدیران اجرایی ارشد) ۳. تال وایت ها/سفیدهای بلند یا … ادامه خواندن فهمیدن شبکه آرکانی