شیطان پرستی و لوسیفریانیزم

عادی سازی جریان شیطان پرستی و لوسیفری: اثر لیزا رنی بیشتر ما حس می کنیم که اخلاقیات و فرهنگ با سرعت فزاینده ای در حال فرسایش است. اما تنها معدودی متوجه هستند که پشت این موضوع طراحی عامدانه وجود دارد. تا هنگامی که متوجه نشویم که انحرافات با برنامه و طراحی جانشین هنجارها می شوند، … ادامه خواندن شیطان پرستی و لوسیفریانیزم