شروع فعالسازی کتدرال

در شرایط مبهم جنگ جهانی روحی حاضر، هیچ چیزی را نمی توان از روی ظاهر پذیرفت، همه چیز در سطوح درونی، میانی و بیرونی در حال تحول و دگرگونی است و سیاره در سیر تکامل صعودیش در وضع نوسانات بزرگی قرار دارد. در لحظات ماورایی مخابرات سه-گانه اتحادبخش آتش-آب که طراحی شده‌اند برای به سطح … ادامه خواندن شروع فعالسازی کتدرال