سیگنال‌های دی‌ان‌ای (۱)

قسمت اول توالی‌های دی‌ان‌ای، امواج الکترومغناطیسی فرکانس‌ پایین ساطع می‌کنند. آنها سیگنال‌های دی‌ان‌ای را می‌سازند، که نوکلئوتیدها را سازماندهی می‌کنند، یا به عبارت دیگر الگوهای مواد خام دی‌ان‌ای را مرتب می‌کنند. سیگنال‌های دی‌ان‌ای به شکل بالقوه می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و به لحاظ ژنتیکی با دریافت اطلاعات و ایجاد الگوهای دی‌ان‌ای جدید، تغییر … ادامه خواندن سیگنال‌های دی‌ان‌ای (۱)