چهارشنبه , اردیبهشت ۵ ۱۴۰۳
Home / خواهران رز

خواهران رز

گروههای خواهران  رز :
این گروهها در سراسر دنیا به هدف بیداری انرژی زنانه و آوردن نیروی عشق و هارمونی به زمین تشکیل می شوند، انرژیهایی که در واقع بنیان خلقت بوده و در حال حاضر برای ترمیم گایا و آگاهی جمعی انسانها لازم هستند. انرژیهای الهی زنانه، نماینده انرژیهای آرامش بخش، شفا دهنده و متعادل کننده هستند که در حال حاضر برای انجام همه تغییرات در زمین به شکل صلح آمیز و بدون خشونت، لازم اند.تشکیل این گروهها اساسا به هدف آزادسازی انرژی سرکوب شده زنانه می باشد. در هر انسانی هم انرژیهای الهی مردانه وجود دارد و هم زنانه، و بسیار مهم و حیاتیست که ما برای آزادسازی سیاره، این جنبه های مردانه ی اعمال، حرکات، ارتباطات و انگیزه های هدفمند را با جنبه های زنانه دریافت کنندگی، وحدت، اتصال، پذیرش و محبت به تعادل برسانیم و از جایگاه سکوت درون و سکون کامل، تسلیمشان شویم. به همین دلیل در شرایط حساس کنونی، گروههای خواهران رز توسط نیروهای نور فراخوانده میشوند تا به شکل هفتگی باهم ملاقات کنند، و از طریق خواست قلبی و مراقبه،  و با دعوت از انرژی الهه در سراسر وجودشان و لنگر کردن انرژی زنانه از طریق بدنشان به قلب سیاره، با پذیرشی شفادهنده و متعادل کننده که به نحوی هماهنگ، اصل مردانه و گروههای حمایت از رخداد را کامل می کنند، به آزادسازی زمین کمک کنند.