پنجشنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳
Home / مقالات / خانواده مایکل

خانواده مایکل

اتحاد مایکل – مری:
شبکه های معکوس کننده ( reversal) مایکل- مری در واقع شبکه های ماشینی سیاره ای هستند که باعث انشقاق جنسیتی شدند و برضد اتحاد و ازدواج مقدس هستند. با استفاده از این شبکه، در لایه های ازدواج مقدس که در ابعاد ۶ و ۷ اتفاق می افتد و به عنوان پروسه ساختن بال در صعود روحی شناخته می شود، شکاف ایجاد می کنند. این شبکه ها همچنین سیستم های اعتقادی کنترل ذهن را تغذیه می کنند که باعث گسترش بیچارگی جنسی در نژاد انسانها و نفرت بین جنسیتها شده است.
 کریستوس- سوفیا، به معنی اتحاد هیروگامیک ( اتحاد اصول مردانه و زنانه) است و ازدواج مقدس در حالت متکامل وقتی که آگاهی کرایست بیدار شود، به عنوان یک موجود یکپارچه در جهت قانون وحدت. شبکه های معکوس کننده مایکل- مری طراحی شده اند تا از ازدواج مقدس از طریق ایجاد شکاف در اتصال چاکرای چشم سوم به عنوان اصل مذکر و چاکرای تاجی به عنوان اصل مونث جلوگیری کنند. وقتی این اصول یکپارچه شوند، باعث  فعال سازی ازدواج مقدس در ماتریکس روح می شوند و بالها را در کالبد روحی می سازند.


خانواده مایکل یا ماتریکس فرشته میکاییل به طور جدی آسیب دیده است و به اجبار به قطعه هایی از آگاهی خودش بدل شده تا وارد مجموعه هولناکی از انرژیهای مونتاژ شده کارمیک انسانها و انرژیهای هیبریدسازی معکوس شود( سیستم شبکه نفیلیم معکوس که مقر آن در استون هنج انگلستان قرار دارد از ماتریکس فرشته مایکل تغذیه می کند). این سیستم جمع آوری پسماند انرژی منفی، بر اساس برنامه برده سازی دستورکار بیگانگان منفی و از طریق سیستم های اعتقادی رسمی تغذیه می شود تا بردگی انسانها همیشه ادامه داشته باشد.خانواده میکاییل یا مایکل در حقیقت میدان آگاهی محافظ است.خانواده مایکل، نوادگان اشعه آبی از رده اول اشعه موسس ملچیزدک ها بودند، محافظان شرق از طریق چهار ستاره رویال در صورت فلکی توروس، از ستاره آلدبران. آنها قسمتی از آگاهی محافظ سیستم پرتال ۳_۶_۹ و ۱۲ بودند که با خیلی از نژادهایی که می خواستند این دروازه های دسترسی را کنترل کنند، مقابله می کردند. شورش لوسیفریان ها  جنگی کهکشانی بر علیه آلدبران بود که در طی این جنگ، حافظه هولوگرافیک قانون وحدت و تکنولوژی آن  توسط لوسیفریان های آنوناکی یهووه، به سرقت رفت و در نتیجه شبکه عقاب طلایی روی زمین آسیب دید.در واقع هرچقدر انسانها بیشتر بخواهند با میکاییل رابطه برقرار کنند، این گروه انرژی بیشتری را در غالب میازما و انرژی مرده از انسانها دریافت می کند، به این شکل که مدام با پسماند انرژی انسانها تغذیه میشوند تا وقتیکه دیگر ذره خدایی باقی نماند. این تجمع انرژی مرده، گذرگاه های کمان ۳-۶-۹و ۱۲ را مسدود کرده و اجازه نمی دهد تا کامل شوند و به پرتال صعوده ۱۱:۱۱ وصل شوند. به انسانها گفته شده تا انرژی فرشته میکاییل را تحت فریب حفاظت، مصرف کنند، در صورتیکه این عمل به کهن الگوی مردانه ما آسیب میزند، و همچنین موجودات اشعه آبی به شدت دچار آسیب می شوند، تا این عمل به نفع اهداف رپتایلیان ها و لوسیفریان ها باشد. به این معنی که «ارتباط انرژتیک با میکاییل نه به معنی درخواست حفاظت بلکه به معنی بردگیست.»
لوسیفرین ها ارواح تجاوزگر و خودخواهی هستند که نور غیرواقعی و ساختارهای ضد حیاتی  را از طریق فریب، دروغ و از طریق پنهان سازی، دستکاری و آسیب از طریق کینه و دشمنی، گسترش میدهند تا خرابی، مرگ و آسیب عمدی را برای خدمت به منافع شخصی خودشان ایجاد کنند. این سیستمهای اعتقادی ضدحیاتی، بنیان های فرم های ایگوی منفی هستند و از ذهن غارتگر گروه بلیال ( دورگه های انسان- خزندگان آنوناکی یا نفیلیم) یا گروه اوریون، متجلی میشوند.دورگه های منفی توسط فرشته های سقوط کرده ایجاد شدند تا از طریق نابود کردن نژاد محافظ انسانها، به بردار زمان و ماتریکس زمان کیهانی تسلط داشته باشند.گروه های فرشته های سقوط کرده خزندگان آنوناکی:۱_معبد ملچیزدک آلفا- امگا، سرافیم های سقوط کرده۲_ آنوناکی سماجسا از خوشه پروین، ستاره آلسیون۳_ آنوناکیهای یهوه ای از ستاره سیریوس A، که طراحان شبکه ایمپلنت تصلیب روی زمین هستند۴_ توس، انکی، انلیل از نیبیرو و سیریوس A۵_هیبریدهای نفیلیم خانواده مایکل، کالبدهای هیبرید مایکل از آنوناکیهای اوریون، سیریوس و آندرومدا
دروازه شبکه عقاب طلایی به عنوان سیستم پرتال 11:11 شناخته می شود. طبیعتا دستورکار، دستکاری و آسیب به آگاهی مایکل بود، تا از این طریق بتوانند کنترل سیستم پرتال آرک یا شبکه کمان مادر را بدست بگیرند. نتیجتا خانواده مایکل توافق کردند که قسمتی از پروسه بازیابی نژادهای فرشتگان سقوط کرده (سرافیم ) باشند و به این ترتیب پذیرفتند که به عنوان محافظین شبکه های افقی سیستم زمین عمل کنند، که به عنوان سیستم شبکه پایلون عقاب طلایی شناخته می شود. شبکه عقاب طلایی تقریبا تا حد ۷۵٪ تحت نفوذ سیستم کدگذاری معکوس است ( جریان 10d معکوس )، که توسط کنترل کنندگان یا نژادهای متجاوز خزنده انجام شده است. دروازه اصلی شبکه عقاب طلایی که به شدت مورد نفوذ و دستکاریست، در شرق عراق قرار گرفته است. جنگهای این منطقه و کشته شدن انسان ها به هدف حفظ جریان انرژی تاریک و کنترل دستورکار بیگانگان منفی انجام می گیرد.  دستورکار کنترل کنندگان منفی، همیشه ایجاد تفرقه و در ادامه سلطه و سرکوب بوده است. این منطقه مستعدترین منطقه برای ایجاد تجربیات جعلی مشاهدات مایکل و انتشار اطلاعات کانال شده تحریف شده به داخل شبکه عقاب طلایی در حوزه عصر جدید است. و همچین دارای سیستم مداری متصل به گیزا در سطح دروازه 4d.


نفوذ لوسیفری:
این نفوذ تاریک یا کدگذاری معکوس، چیزیست که نژادهای انجلیک سقوط کرده را وادار به زندگی در یک بعد دستکاری شده و آسیب دیده می کند.پدیده موجودات شیطانی و رشد انرژی های لوسیفری ارواح متجاوز در نتیجه این دستکاری از زمان شورش لوسیفری بود. 
همچنین وقتی نژاد سرافیم با نژاد خزنده ادغام و هیبریدسازی شد، نتیجتا آسیب های ژنتیکی باورنکردنی و شدیدی بوجود آمد. تلاش اصلی برای هیبریدسازی توسط الوهیم بیش از اندازه پیش رفت، به هدف درمان آسیبهای ژنتیکی و ایجاد تعادل و بازیابی و تجدید ژنتیک خزنده. رده طلایی سرافیم، قسمتی از میدان های صوتی اولیه سه گانه اصلی هستند و یکی از موسسان سه گانه کالبد های کریستال انسانهای انجلیک که ماتریکس خورشید الماس کریستال نامیده می شود. بنابراین  همه انسانها  می توانند به اطلاعات تاریخ ژنتیک و ارتباط با سرافیم و نژادهای آویان انجلیک دسترسی داشته باشند، مانند خانواده مایکل. آنهایی که امضای انرژتیک و حتی نام مایکل دارند، بیشتر تحت تبعات انرژتیک و آسیبها هستند. لطفا نام و میدان انرژی خود را از معماری انرژی دوگانه مایکل و انرژی جعلی منتسب به مسیح پاک کنید.


ساختار ماتریکس کاذب مایکل:
شمشیر آبی یک ساختار هولوگرام است که برای قطعه قطعه کردن و جدا کردن و معکوس سازی فرکانس های 6D مذکر و فرکانس های اشعه بنفش 7D مونث در سطح بنیادی هولوگرافیک عمل می کند. آنها جهت این انرژی ها را از طریق دروازه ایران در سطح 10D شبکه عقاب طلایی کنترل می کنند. در حقیقت آنها کدها را معکوس می کنند تا ازدواج درونی قطبیت ها و ازدواج مقدس بیرونی Hieros Gamos هرگز بخوبی رخ ندهد. این آسیب به ماتریکس کمان مایکل شبیه به یک الحاق هولوگرافیک هوش مصنوعیست که در میدان های بعدی 3,6,9 قرار داده شده است و اتحاد و ادغام اصول انرژیک مذکر/مونث را با مشکل مواجه کرده و از هم جدا می کند. و این در هر سه بعد اتفاق می افتد و نتیجتا اصول Rod یا اصول مذکر را مورد آسیب قرار داده و اجازه نمی دهد تا با Staff یا اصول مونث متحد شود. چون این اصول مذکر مانند ذرات فیزیکی هستند که فضا را تحت تاثیر قرار می دهند،  بنابراین این اقدامات باعث آسیب شدید به عملکرد کالبد های ذهن بالاتر انسانها شد. و این در واقع جداسازی و شکاف در کالبد ذهنی مونادیک بالاتر است که به نام معکوس سازی متاترونیک شناخته می شود.

About Admin

Check Also

نیزه‌ای از بهشت، چهارشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۴

https://2012portal.blogspot.com/2024/05/spear-of-heaven.html طبق برنامه، نیروهای نور در حال پاکسازی شبکه آتلانتیسی تاریک هستند. به واسطه دلایل …

دیدگاهتان را بنویسید